fbpx

Privatnost podataka

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, CELLULA OBRT , sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 31000 Osijek Vinkovačka cesta 59, upisano u obrtni registar UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO OSIJEK pod matičnim brojem obrta upisa (MBO): 98492586, osobni identifikacijski broj (OIB): 84941519946 (u daljnjem tekstu: OBRT), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. 

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi OBRT, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti obrtu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka na web stranicama cellulavet.com, odgovoran je OBRT: 
CELLULA OBRT , sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 31000 Osijek Vinkovačka cesta 59, upisano u obrtni registar UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO OSIJEK pod matičnim brojem obrta upisa (MBO): 98492586, osobni identifikacijski broj (OIB): 84941519946
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: info@cellulavet.com

Vrste podataka i način na koji se prikupljaju

Vrste podataka

Pojedine usluge koje obrt pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju sljedeći osnovni osobni podaci.

 • Ime i prezime
 • Adresa, broj pošte, mjesto/grad
 • Fiksni i/ili mobilni broj telefona
 • Kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
 • Kontakt podatke facebook profila

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva prilikom posjete web stranicama cellulavet.com, mogu se prikupljati sljedeći dodatni podaci.

 • Podatci o IP adresi
 • Podatci o navikama korisnika i/ili kupaca

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje OBRT prikuplja ovise o vrsti usluge koju obrt pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. OBRT neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Način prikupljanja podataka

Osnovni osobni podaci kupaca prikupljaju se prilikom vršenja narudžbe i/ili kreiranja korisničkog profila na web stranici cellulavet.com. Podatci se koriste za dostavu naručenih proizvoda i komunikaciju vezanu uz status narudžbe.
Ti podaci uključuju:

 • Ime i prezime
 • Adresa, broj pošte, mjesto/grad
 • Fiksni i/ili mobilni broj telefona
 • Kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa) ili kontakt podatke facebook profila

Osnovni podatak koji prikupljamo u svrhu promidžbe (npr. newslettera) i unaprijeđenja korisničkog iskustva na web stranicama cellulavet.com.
Odnosi se na:

 • Kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)

Dodatni podaci prikupljaju se prilikom posjete cellulavet.com web stranicama u svrhu unaprijeđenja korisničkog iskustva i analitike stranice.

 • Podatci o IP adresi
 • Podatci o navikama korisnika i/ili kupaca

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju 

Osobne podatke OBRT prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice obrta te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza obrta. Takve podatke obrt prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza

Obrt prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, OBRT neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama obrt ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes OBRTA za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da obrt koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes obrt, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

OBRT koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili OBRTA. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, OBRT je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje OBRT na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa obrta i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.

Pravo korisnika/kupaca na pristup osobnim podacima i njihov ispravak

OBRT se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
OBRT će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Ispunjavanje zakonskih obveza

OBRT je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

OBRT će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta. 

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka OBRT će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu OBRTA, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju obrta će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca obrta obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećoj strani

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca obrta prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika i/ili kupca;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza OBRTA;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca. 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti obrta na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane OBRTA, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti. 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Obrt zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica OBRTA radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.